Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor (”Salgs- og Leveringsbetingelserne”) för Bica ApS, Industriparken 16, 7400 Herning, Danmark, CVR-nr.: 39683695 (”Företaget”) gäller för alla order - och har företräde framför andra villkor med mera från en kund (”Kund”) - om inte Försäljnings- och leveransvillkoren har frånträtts genom uttryckligt skriftligt avtal.

Försäljnings- och leveransvillkoren gäller oavsett vilka medier eller metoder som användes vid ingående av ordern och oavsett om den är undertecknad, bekräftad per e-post eller ingången på annat sätt, och kan löpande ändras utan föregående meddelande. 

Offert och orderbekräftelse

Företagets offerter gäller i 30 dagar från det datum då offerten är daterad, om inte annat framgår av offerten. Accept av offert som är företaget till handa efter utgången accepttid är inte bindande för Företaget, om inte Företaget meddelar kunden annat. 
När en order avges är den bindande för Kunden. Vid Företagets skriftliga bekräftelse av ordern har ett bindande avtal om försäljning och leverans av produkterna ingåtts. 
 
Kunden kan inte annullera bekräftade order. Vid speciella tillfällen kan Företaget godkänna en annullering, men endast mot samtidig betalning av en annulleringsavgift på 5 % av orderbeloppet. Om ordern består av specialanpassade produkter kan den inte annulleras.
 
Om oförutsedda omständigheter uppstår, som gör det nödvändigt för Företaget att göra ändringar i ordern, häribland minskning av ordermängd och liknande, kan Företaget göra sådana rimliga ändringar. Sådana ändringar medför inte rätt för Kunden att annullera ordern. 
 
Om en otillfredsställande kreditvärdering av Kunden mottas efter orderbekräftelsen är Företaget berättigat att annullera ordern utan ansvar av något slag eller kan kräva förskottsbetalning eller heltäckande bankgaranti.

Leveransvillkor

DAP/DDP/DPU köpares utrymme Incoterms 2020. Alla priser är ex works-priser och tillägg för fraktkostnader tillkommer om annat ej anges i orderbekräftelsen. Företaget ombesörjer avsändning och leverans av de beställda produkterna på Kundens bekostnad. Företaget står för risken fram till den överenskomna leveranspunkten.

Leveranstidpunkt och försening

Leveranstidpunkten anges i orderbekräftelsen. Företaget är berättigat att skjuta upp leveransen 14 dagar, men ska genast skriftligen informera Kunden om senareläggningen. I händelse av force majeure, se nedan, får tidpunkten för leverans skjutas upp tills hindret upphört och normal handel och transport åter är möjlig. 
 
Om Kundens omständigheter förhindrar leverans i rätt tid kan Kunden inte göra invändning mot detta och är skyldig att ta emot varorna när Kundens omständigheter åter tillåter det.

Äganderättsförbehåll

Företaget förbehåller sig äganderätten till de levererade produkterna tills Kunden har erlagt full betalning. Kunden skall stå för alla kostnader i samband med verkställandet av äganderättsförbehållet.

Priser

Företagets priser anges i SEK och är exkl. moms, leverans och försäkring. Priserna gäller med förbehåll för ändringar av tullsatser, försäkrings- och transportkostnader, ändringar i priser från underleverantörer, andra avgifter och valutakursfluktuationer och får höjas och/eller valutan får ändras fram till dess att leveransen sker. Företag ska upplysa kunden om alla prisändringar. Kunden fastställer fritt sitt vidareförsäljningspris. 

Betalning

Om annat ej skriftligen avtalats ska betalning från Kunden till Företaget ske mot faktura som förfaller 10 dagar efter fakturadatum

I händelse av försenad betalning tilläggs dröjsmålsränta med 7,00 % per månad från förfallodagen. Företaget får skjuta upp leverans av beställningar eller annullera beställningar skriftligen, och utan att ådra sig något ansvar för detta, om kunden har obetalda förfallna betalningar avseende tidigare beställningar. Eventuell förlust för Företaget till följd av detta skall ersättas fullt ut av Kunden.

Invändningar mot och godkännanden av fel

Alla klagomål om defekter ska avges skriftligen och ska vara Företaget till handa senast 2 dagar efter leverans. I händelse av icke synliga brister ska klagomålet inges senast 2 dagar från den tidpunkt då bristen kunde ha upptäckts vid grundlig inspektion, dock senast 14 dagar efter leveransdagen. 

Om en del av ordern inte är levererad eller är försenad, eller om en del av ordern är defekt, kan endast denna del av ordern annulleras. Alla klagomål ska vara specifika, dokumenterade och innehålla en exakt beskrivning av klagomålets innehåll. Varor kan inte returneras utan föregående skriftligt samtycke från Företaget. Vid upptäckt av fel kan Företaget inte hållas ansvarigt för någon annan direkt eller indirekt störning av Kundens verksamhet, indirekt förlust, förlust av vinst eller någon annan förlust. Under alla omständigheter ska det maximala ansvaret för Företaget motsvara en återbetalning till Kunden av beloppet som betalats för den felaktiga delen av ordern.

Returnering av produkter ska ske efter avtal med Företaget. Det returnerade ska ligga i originalemballage.

Force majeure

Företaget ska inte vara ansvarigt om följande icke uttömmande force majeure-händelser inträffar och förhindrar eller försenar fullgörande av avtalet: Krig och mobilisering; upplopp och civil olydnad; terrorism; naturkatastrofer; strejk och lockout; varubrist; fel, brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer eller om underleverantörer på annat sätt påverkas av förhållandena; brand; transportbrist; valutarestriktioner; import- och exportrestriktioner; dödsfall, sjukdom eller frånvaro av nyckelpersoner; datorvirus; epidemier, pandemier eller andra omständigheter utanför företagets direkta kontroll. I sådant fall ska berörd part, Företaget, ha rätt att skjuta upp sitt fullgörande av förpliktelsen till dess hindret har upphört alternativt häva avtalet helt eller delvis utan att ta på sig något ansvar för detta.

Produktansvar och ansvarsbegränsning

Företaget är ansvarigt för skada på person eller egendom vållad av Företagets produkter eller tjänster efter det att de har släppts ut på marknaden eller tillhandahållits i den utsträckning detta följer av lagstiftningen. Vid upptäckt av fel kan Företaget inte hållas ansvarigt för någon annan direkt eller indirekt störning av Kundens verksamhet, indirekt förlust, förlust av drift, förlust av tid, förlust av vinst eller någon annan förlust. 

Personuppgifter

I samband med genomförandet av Kundens order kan personuppgifter behandlas som ett led i uppfyllandet av kontraktet. Kundens personuppgifter kommer i vissa fall att lämnas vidare till andra fristående dataansvariga, som exempelvis transportföretag, för att företaget ska kunna uppfylla ordern. Personuppgifter behandlas med adekvat säkerhet och förvaras bara så länge det är nödvändigt. Vi hänvisar till företagets integritetspolicy, som finns på företagets webbsida.

Immateriella rättigheter

Äganderätten till samtliga materiella rättigheter förblir Företagets, häribland men inte begränsat till patent, bruksmodeller, design, varumärken och upphovsrätt.

Lagval och jurisdiktion

Avtalet ska regleras av och tolkas i enlighet med dansk lag utan hänsyn till tillämpliga regler i internationell privaträtt i den utsträckning som tillämpningen av sådana regler skulle leda till ett annat lagval än dansk lag. Konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG) ska inte tillämpas.

Alla tvister som uppstår ur eller i samband med avtalet, inklusive tvister om avtalets existens, giltighet eller uppsägning, ska avgöras av en dansk domstol i den jurisdiktion där bolagets huvudkontor är beläget. Även om Företaget har inlett rättsliga förfaranden mot Kunden, kan Företaget när som helst välja att föra tvisten till en skiljedomstol vid det danska skiljedomsinstitutet i enlighet med de regler som antagits av det danska skiljedomsinstitutet och som gäller vid den tidpunkt då skiljedomsförfarandet inleds. 
Skiljedomsförfarandets säte skall vara i Danmark och språket för skiljedomsförfarandet skall vara danska. Skiljedomsförfarandet och skiljedomen skall vara konfidentiella utan tidsbegränsning. Det är avtalat att ett avgörande i en rättslig fråga inte kan överklagas till domstol.
 
I händelse av att indrivning är nödvändig från Företagets sida, kan Företaget när som helst välja att driva in skulden vid Kundens hemdomstol i enlighet med lagarna i det tillämpliga landet. 

Skapad 22.05.2024